Terms of use

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 1. Huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen door de medecontractant van TRANE bij deze laatste en op al onze verkoopovereenkomsten, met inbegrip van elke levering en andere bijkomende diensten.

     Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding van TRANE, sluiten deze algemene voorwaarden alle algemene en bijzondere verkoopsvoorwaarden of andere voorwaarden uit die door de medecontractant van TRANE zouden kunnen worden aangebracht.

     Geen enkele afwijking van onderhavige algemene voorwaarden kan worden toegestaan, tenzij deze afwijking uitdrukkelijk en schriftelijk wordt bevestigd door TRANE.

     Een bestelling zal slechts door TRANE aanvaard zijn, na schriftelijke bevestiging daartoe aan de medecontractant of door de daadwerkelijke levering van de producten en goederen.

     Behoudens bewijs van het tegendeel, erkent de medecontractant van TRANE een exemplaar van huidige algemene voorwaarden te hebben ontvangen.                     

 1. De facturen zijn contant betaalbaar, behoudens andersluidende bepaling die schriftelijk bevestigd wordt door TRANE.

     Bij gebrek aan betaling op de vervaldag van een factuur of indien de medecontractant de in volgende paragraaf opgesomde verbodsbepalingen niet naleeft, is het verschuldigde bedrag onmiddellijk en van rechtswege opeisbaar, zonder voorafgaande ingebrekestelling.

 1. In geval van niet-betaling van de aan TRANE verschuldigde bedragen op de vervaldatum vermeld in de door TRANE verstrekte documenten, zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding van 10% van het factuurbedrag verschuldigd zijn, met een minimum van 75 €.

     TRANE behoudt zich in elk geval het recht voor om, in voorkomend geval, het volledig herstel van de daadwerkelijk geleden schade te eisen indien de in vorig artikel vermelde forfaitaire vergoeding van 10% niet alle geleden schade dekt, met inbegrip van het verlies dat onrechtstreeks aan TRANE veroorzaakt werd ten gevolge van een tekortkoming van de medecontractant van TRANE.

 1. Iedere factuur, die op de vervaldag niet betaald werd, zal zonder ingebrekestelling een jaarlijkse interest van 12% opleveren.
 2. Indien de medecontractant van TRANE zijn verplichtingen niet nakomt of in geval van faillissement van de medecontractant of indien de medecontractant geniet van de wet op de continuïteit van de ondernemingen, verbindt hij, indien hij nog steeds eigenaar is van de door TRANE verkochte producten en goederen, er zich toe, de machines en toestellen aan TRANE terug te geven binnen 24 uur na de ingebrekestelling die aan hem zal worden gericht of, in voorkomend geval, staat hij toe aan TRANE om de machines en toestellen terug te nemen, waar zij zich ook bevinden, zonder enige voorafgaande formaliteit. Verder blijven alle betaalde bedragen eigendom van Trane ten titel van schadevergoeding voor de niet-uitvoering van de overeenkomst, genot of slijtage van de machines of toestellen, door TRANE verworven, en dit zonder afbreuk te doen aan elke andere schadevergoeding.
 3. De werken en leveringen worden gewaarborgd voor de periode die tussen partijen werd overeengekomen, met uitsluiting van de vloeistoffen die nooit deel uitmaken van de waarborg, behoudens andersluidende bepaling schriftelijk bevestigd door TRANE.

     De waarborg dekt enkel de werken en leveringen uitgevoerd door TRANE voor zover het bewijs wordt geleverd dat het deze werken en leveringen de panne hebben veroorzaakt.

 1. Onze bestekken, die met zorg worden opgesteld, zijn niet forfaitair, behoudens andersluidende bepaling van de partijen.

     Indien gedurende het monteren, demonteren of hermonteren averijen of nieuwe feiten worden vastgesteld, zullen zij het voorwerp uitmaken van een aanvullend bestek.

 1. Indien de medecontractant gedurende de overeenkomst een andere leveringsplaats aanduidt, vallen de kosten en het risico voor het afhalen en de eventuele opslag van de goederen te zijnen laste.
 2. Behoudens schriftelijk anders overeengekomen werd, kan geen enkele vertraging in de levering de ontbinding van de overeenkomst door de medecontractant, noch een schadevergoeding met zich meebrengen.

     In geval TRANE desbetreffend een waarborg biedt, kan deze nooit 5% van de prijs van het afgesloten contract overschrijden.

     In de hypothese dat leveringstermijnen worden overeengekomen tussen de cliënt en TRANE en deze niet kunnen geëerbiedigd worden omwille van een tekortkoming van de cliënt, zal een vergoeding gelijk aan de opslag- en/of transportkosten ten laste van de cliënt worden gelegd.

 1. Iedere aangifte van een zichtbaar gebrek of van een conformiteitsgebrek dat de geleverde producten en goederen aantast, moet ter kennis worden gebracht aan TRANE binnen de 7 dagen van de levering, hetzij per aangetekend schrijven, hetzij per elektronisch bericht met bewijs van ontvangst en lezing.

     De ontvangst van de goederen van TRANE door de medecontractant of zijn aangestelde of rechthebbenden, heeft tot gevolg dat alle zichtbare gebreken die op het ogenblik van de levering hadden kunnen vastgesteld worden, gedekt zijn.

     Iedere aangifte van een verborgen gebrek van de producten en goederen, geleverd door TRANE, zal aan hem ter kennis dienen gebracht te worden binnen 15 dagen vanaf de ontdekking van het verborgen gebrek of vanaf het ogenblik dat de medecontractant dit gebrek redelijkerwijs had kunnen ontdekken.

     De kennisgeving van het bestaan van een verborgen gebrek dient eveneens te gebeuren per aangetekend schrijven of per elektronisch bericht met bewijs van ontvangst en lezing.

     Iedere rechtsvordering met betrekking tot de verborgen gebreken dient noodzakelijkerwijs door de medecontractant ingeleid te worden binnen de 30 dagen vanaf de ontdekking van de gebreken of vanaf het ogenblik dat hij deze redelijkerwijs had kunnen ontdekken – eventueel vanaf de dag dat de onderhandelingen tot minnelijke schikking zijn gefaald.

 1. In geval van eenzijdige verbreking van de verkoop door de medecontract van TRANE, zal de medecontractant aan TRANE een vergoeding verschuldigd zijn ten belope van 30 % van de waarde van de goederen en diensten die het voorwerp uitmaken van de overeenkomst, exclusief BTW.
 2. Iedere gebeurtenis, zoals bijvoorbeeld, en zonder dat deze lijst als exhaustief zou kunnen beschouwd worden, elke onderbreking van productie, van transport of van levering, staking, lock-out, embargo, oorlog, terroristische aanslag of gevolgen van een aanslag, onvoldoende grondstoffen, epidemie, natuurramp en in het algemeen, iedere gelijkaardige gebeurtenis die de partijen of hun leveranciers treffen en de uitvoering van hun respectievelijke verplichtingen vertragen of onmogelijk maken, schorten de uitvoering van deze verplichtingen op.

     De partij die dergelijke gebeurtenis inroept, brengt zo spoedig mogelijk het bewijs ervan ter kennis van TRANE per aangetekend schrijven of per elektronisch schrijven met bewijs van ontvangst en lezing.

     De uitvoering van zijn verplichtingen zal opgeschort worden tot de kennisgeving van het einde van de gebeurtenis die op dezelfde manier moet geschieden, met dien verstande dat geen der partijen een vergoeding van de andere partij kan vorderen.

 1. Iedere teruggave van goederen zal slechts aanvaard worden door TRANE indien de medecontractant een voorafgaandelijke schriftelijke toestemming heeft gekregen.
 2. De nietigheid of de niet-toepassing van één van de bedingen van onderhavige algemene voorwaarden, doet geen afbreuk aan de geldigheid of de toepassing van de overige bedingen.

     In voorkomend geval, verbinden de medecontractanten er zich toe een nietig beding of een beding dat niet van toepassing is, te vervangen door een geldig beding dat, vanuit economisch oogpunt, het dichtst bij het nietige of het niet van toepassing zijnde beding aanleunt.

     Het feit dat TRANE zich niet op onderhavige algemene voorwaarden beroept op een welbepaald ogenblik, kan op geen enkele wijze geïnterpreteerd worden als zou TRANE afstand doen van de mogelijkheid om zich er later op te beroepen.

 1. De mededelingen of kennisgevingen tussen partijen worden geldig uitgevoerd op het adres van de maatschappelijke zetel van TRANE en voor de medecontractant op zijn maatschappelijke zetel of aan het adres van een andere uitdrukkelijk door hem aangeduide zetel.
 2. Op onderhavige algemene voorwaarden is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing, zelfs ingeval van vordering in gedwongen tussenkomst en dit niettegenstaande elk andersluidend beding. Elke geschil met betrekking tot de uitvoering of de interpretatie van onderhavige algemene voorwaarden, evenals elk geschil met betrekking tot de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn en die niet minnelijk geregeld kunnen worden, behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtsmachten van het gerechtelijk arrondissement van Brussel.

 

17. De medecontractant neemt alle risico’s op zich die verbonden zijn aan het materiaal verkocht door Trane vanaf de effectieve levering.